1 GMO-Fritt Norrbotten

Vi vann kampen mot GMO!

– Aldrig mer! säger Simon Jonsson.
Norrbotten ska vara en GMO-fri region där vi vårdar ursprungsgrödor och satsar på ekologisk odling. Norrbottnisk åker och skogsmark ska inte bli ett experimentområde för den multinationella kemiindustrin. GMO-potatisarna Amflora och Amadea hör inte hemma i våra potatisland, och inte i några andra potatisland heller.
För ganska precis ett år sedan ordnade GMO-fritt Norrbotten, tillsammans med Grans Naturbruksgymnasium och Hushållningssällskapet i Norrbotten ett seminarium för att belysa GMO-frågan.
Idag kan GMO-fritt Norrbotten utropa sig som segrare i kampen om potatislanden i länet. BASF lägger ner sina GMO-försök och drar sig ut ur Europa.

Simon Jonsson från Naturskyddsföreningen är mycket nöjd.
– Det är inte varje dag vi kan säga att folkligt motstånd lönar sig, men idag visar den sig framgångsrik. Norrbottningar och andra svenskar vill inte ha GMO-potatis. Det vill inte någon annan i Europa heller. I Tyskland har man varit så ilsken att man gått ut på åkrarna och trampat ner de försöksodlingar med GMO-grödor som planterats utanför de slutna laboratorierna. Men vår mer stillsamma men enträgna kamp har nog varit en ganska betydande faktor för BASF när de fattat sitt beslut.
Norrbotten är alldeles för unikt för att smutsas ner av dessa genetiskt förändrade potatisar. Vi får bara hoppas att detta beslut från BASF inte får till följd att de drar ut till andra länder i världen med sina GMO-grödor, utan att det är en kursförändring.

Per Holmqvist från NordanSmak som inte heller vill ha in GMO-eländet i länet är också mycket glad idag.
– Plant Science Sweden har satt sin sista GMO-potatis och nu hoppas jag att norrbottningarna utvecklar den ekologiska odlingen. Tänk om vi kan bli ett försökslän för 100% ekologiskt istället
Det är närproducerade och ekologiska produkter som efterfrågas av konsumenten, låt oss uppfylla dessa önskningar.
Vi tackar alla Norrbottningar, Naturskyddsföreningen och inte minst Greenpeace för alla arbetsinsatser, insändare och aktiviteter för ett GMO-fritt Norrbotten.
Vi vann, men det här beskedet är egentligen alldeles för bra för att vara sant. Kan det finnas en hund begraven?
Hur som helst, Låt oss glädjas idag då det visat sig att folkligt motstånd är framgångsrikt. Nu lägger vi fokus på folkligt motstånd mot Kärkraften och för ett Kärnkraftsfritt Bottenviken, avslutar Per Holmqvist.

Mer info:

Simon Jonsson 070-222 36 81

Per Holmqvist 070-362 30 18

HÄR ODLAS GMO-POTATIS 2011:
BASFs GMO-potatis: Lidköping 15 ha, Skara 3,6 ha, Haparanda 3,9 ha, Boden 2,5 ha

Ledarredaktionen på webtidningen ”Helagotland.se” har snappat upp artikeln i ATL om GMO i Norrbotten. De förstärker motståndet…

FEL POTATIS PÅ FEL STÄLLE

Av Mats Jönsson. Publicerad 2011-06-20

Frågan om genmodifierade grödor – GMO – är åter aktuell och nu handlar det om potatis. Enligt lantbrukstidningen ATL avser kemijätten BASF bedriva utsädesodlingar med den genmodifierade stärkelsepotatisen Amflora i Norrbotten. Detta har väckt starka protester och Greenpeace har genom olika aktioner försökt stoppa projektet. Samtidigt har också livsmedelsföretag, kommuner och landsting uppmanat BASF att inte genomföra odlingen…

Läs hela artikeln på helagotland.se

En artikel om GMO-potatisen i Norrbotten PUBLICERAD i ATL 2011-06-09

Strid om gmo-potatis i norr

En bitter strid pågår i Norrbotten. När länet ska profileras för sina ekologiska och närproducerade livsmedel passar inte genmodifierad potatis in i varumärket.
Den 11 maj skickade företrädare för lokala livsmedelsföretag, kommuner och landsting en vädjan till BASF:s dotterbolag Plant Science Sweden att upphöra med utsädesodlingar av den genmodifierade stärkelsepotatisen Amflora i Norrbotten…

Läs hela artikeln på ATL

Frågor till Jordbruksverket (SJV)

Här följer några frågor till SJV angående GMO i Norrbotten.

Hej!
Några frågor om GMO i Norrbotten i år.
Ska potatisen Fortuna odlas på försök i Öjebyn i år?
Är det en GM-gröda?
På vems mark ska i så fall odlingen ske?

Om man odlar korn i år på den mark som hade GM-potatisen Amflora i fjol, kan
man sen använda detta korn som foder till djur utan några restriktioner?

MVH
Simon Jonsson

Vi fick svar från Jenny på SJV.
Så här svarar hon på mina frågor om GMO i Norrbotten 2011.

Hej!

Fortuna används som namn på den genetiskt modifierade bladmögel/brunröta-resistenta potatisen. Tillståndet omfattar Piteå kommun, men vi har ännu inte fått in uppgifter om att försök ska genomföras där. Vi begär in uppgifter om platsen före sättning, så om Öjebyn ska användas så kommer vi snart att få uppgifter om det. Vi lägger ut uppgifterna på webben när vi får in dem.

Vi begär inte in uppgifter om vem som äger marken där försök görs.

Ja, korn som odlas på mark där Amflora odlats tidigare år får användas som foder utan restriktioner. Det tröskade kornet kommer inte att innehålla någon inbladning av potatis.

Vänliga hälsningar
Jenny Andersson

Krönika om GMO-potatisen våren 2011

* LRF Tornedalens avfattade i februari en motion till LRF:s länsförbund i ämnet livsmedelsstrategi för LRF, där frågor om GMO-märkning preciseras och ett avståndstagande från GMO i livsmedelsproduktionen krävs.
Se länken om motionen till LRF!
Motionen behandlades på länsnivå och fördes vidare till LRF:s rikskonferens, som hölls 110524.

En liknande motion lämnades 2009 in av Dalarnas LRF-distrikt till LRF:s rikskonferens.

* Vid GMO-seminarium i Sunderbyn 110322 framkom sammanfattningsvis att alla parter var överens om att det behövs medel för att återuppta växtförädling i traditionell mening i Norrland. Däremot fanns ingen enighet om satsning på GMO-teknik. Representanterna för GM-tekniken förde en ojämn kamp mot auditoriet.
VD för Hushållningssällskapet skrev ett balanserat referat av detta seminarium i HS tidskrift Landsbygd i Norr nr. 2. 2011.

* I stället för att konfrontera GM-förträdarna (BASF och några forskare vid SLU) för GM-tekniken valde vi i gruppen ”GMO-fritt Norrbotten” att i en skriftlig vädjan till BASF föreslå att företaget skulle upphöra med Amflora-odling i Norrbotten. Vi samlade in ett antal underskrifter från företagare, kommunalråd och landstingsråd och skickade in brevet, både på engelska och svenska till företaget 110518.

Ett pressmedlande om vädjan till BASF att upphöra med odlingen av Amflora lämnades 110518 och dagen därpå gjorde Greenpeace en aktivitet vid GMO-potatisodlarens lager i Vojakkalla, samtidigt som man gick ut med ett pressmeddelande. Av olyckliga tillfälligheter kom dessa pressmeddelanden vid i stort sett samma tidpunkt och pressen lade fokus på Greenpeace´ aktiviteter med blockader i Vojakkalla.
Vårt brev till BASF hamnade i skymundan för media. BASF har inte heller till dags dato, 110529, svarat på brevet.

Läs vår vädjan längre ner på denna sida!

* Som medlem i Hushållningssällskapet har jag motionerat tillsammans med biodlare Erik Heedman. I våra tre olika motioner till Hushållningssällskapets årsmöte behandlades GMO-frågor. Landshövdingen som satt ordförande vid årsmötet i HS lyckades med konststycket att slå i hop alla tre motionerna så att de behandlades som en motion. Vid omröstningen så var det 15 ombudsröster mot 14, varvid landshövdingen la sin röst till HS-sidan och förklarade att ordförandes röst var utslagsgivande. Så 15:15 i röster och med hjälp av ordförandes röst avslogs alla tre motionerna.

* I en motion till Coop Norrbotten föreslog jag som medlem att Coop Norrbotten skulle avstå från inköp från potatisodlare som riskerar blanda ihop GMO-potatis med annan utsädes- eller matpotatis på sina gårdar.

* Faror med GMO
Personligen anser jag atrt de största farorna med GMO består i;
1. Konsumenter och bönder fråntas möjligheter att välja och styra sin konsumtion och verksamhet.
2. På grund av resistensbildning hos patenterade grödor ökar det långsiktiga behovet av kemiska bekämpningsmedel.
3. Den biologiska mångfalden minskar av ovanstående skäl.
Dessutom anser jag att det finns inget vetenskapligt stöd för introduktion av GM-grödor så länge man tillåter patent på dessa grödor. Just genom patentet omöjliggörs fri och oberoende forskning på ”produkterna” vilket är just vitsen med patent. Patentet är ägarens enskilda egendom.

* Som framgår av bl.a. LRF Tornedalens agerande och lokalpressens utfrågning av läsarnas inställning till GMO i livsmedel finns det ett starkt folkligt motstånd mot GMO i Norrbotten.
I den senaste EU-barometern (Jan-2010-feb 2010) är 80 % av EU-medborgarna negativa eller skeptiska till GMO i patenterade utsäden. I Sverige är 80 % av konsumenterna och 72 % av jordbrukarna likaså negativa eller skeptiska till detta. Trots detta agerar vår regering i rakt motsatt riktning när det kommer till omröstning i EU.

*110529 initierade förre rektorn vid SLU, professor Torbjörn Fagerström en debatt i DN där han ondgjorde sig över det kompakta motstånd som GM-grödor mötte framför allt i EU men också i Sverige. Han konstuerade egna kalkyler över de ekonomiska förluster som man skulle göra genom att inte införa GM-grödor.
Enligt min mening finns ingen förståelse för ett demokratiskt synsätt eller jordbrukarnas rätt att själva bestämma över sin egen produktion i hans artikel. Han vill uppenbarligen se en livegen jordbrukarkår som blint lyder kemikalieföretagens direktiv i Sverige.

Simon Jonsson 11-06-01

Pressmeddelande 18 maj 2011

Vädjan till BASF: Odla ingen GMO-potatis i år!

– Vi vill utveckla en ökad självförsörjning genom en lokal livsmedelsproduktion, och där passar inte GMO-potatisen in, säger Simon Jonsson som är kontaktperson i GMO-frågor för Naturskyddsföreningen i Norrbottens län.
Tillsammans med NordanSmaks Per Holmqvist och Erik Heedman från Norrbottens Biodlare har Simon författat en vädjan till BASF och Plant Science Sweden att inte odla GMO-potatisen Amflora i Norrbotten denna sommar. Det är flera personer som stöder och har ”skrivit under” brevet som skickades till BASF Plant Science vd Dr. Peter Eckes i Tyskland
och till Kristofer Vamling i Svalöv i förra veckan. Bland undertecknarna finns kommunalråd, landstingsråd, potatis- och grönsaksodlare och några andra i matbranchen.

– Brevet är ett resultat av av det seminarium om GMO som arrangerades på Sunderbyns Folkhögskola i mars, där alla var rörande eniga om att det är traditionell växtförädling som kan säkra livsmedelsförsörjningen, säger Simon och fortsätter.
Förra sommaren blandande Plant Science Sweden ihop utsädet av Amflora med den förbjudna sorten Amadea. Det visar att hanteringen inte är säker. Dessutom lär GMO-potatisen ha legat kvar i jorden i Unbyn under hela vintern, trots att det påstås att man tillämpar försiktighetsprincipen.
Per Holmqvist tror att en vädjan i ett brev kan vara en framgångsrik metod att stoppa årets odlingar av GMO-potatis. Han säger:
– Enligt vad Kristofer Vamling från Plant Science Sweden sade på Sunderbymötet, planerar de att bara odla 4 – 5 hektar Amflora hos Mattias Laitamaa i Vojakalla i sommar. Förra året odlades runt 30 ha av Robert Näslund i Unbyn och Mattias Laitamaa i Vojakalla.
Att dra igång en stor kontrollapparat i en byråkratisk djungel för att odla ett par hektar av en potatis som ingen norrbottning ska äta, verkar ju inte direkt smart. Att vi inte vill ha denna gröda, borde ju även en vd i en tysk kemikoncern ha förståelse för.
Vem kan förresten garantera att det inte är GMO-potatis som finns i pommes fritten till hamburgaren, i potatisbingen på Konsum eller i den lokala potatisgratängen, om den odlas hos potatisodlare i Norrbotten som också säljer mat- och matutsädespotatis? frågar Per.

Brevet till BASF Plant Science och Plant Science Sweden som bifogas i e-brevet, har också skickats till Mattias Laitamaa i Övertorneå och Robert Näslund i Unbyn.

För ytterligare information:
Simon Jonsson 0920-22 24 25; 070-222 36 81
Per Holmqvist 070-362 30 18

Här nedan kan Du läsa brevet som skickats till BASF Plant Science vd och till Kristofer Vamling på Plant Science Sweden:

Luleå 11 may 2011
BASF Plant Science
Dr. Peter Eckes
President & CEO

Plant Science Sweden AB
Kristofer Vamling
Herman Ehles väg 3-4SE-268 31 Svalöv
Sweden

On Tuesday 22th of March 2011 there was a seminar arranged at Sunderby Folkhögskola in Luleå named ”Ett GMO–Fritt Norrbotten, eller ett län med GM-grödor” or in english ” A county of Norrbotten set free of GMO or a county of GM-crops”. From our point of view it was a good meeting where all parts got opportunities to openly express their opinions.
We who arranged the seminar were Hushållningssällskapet Norrbotten, Grans Naturbruksskola, Naturskyddsföreningen Norrbotten and NordanSmak together with the county board of Norrbotten. We also want to take this opportunity to thank You, Kristofer for your contribution.

Since long there is a work going on developing what we call ”Norrbotten – en region för närproducerade livsmedel, konventionellt eller ekologiskt odlade”. ”Norrbotten – the region of locally produced food, conventional or organic grown.”
In this work have many organisations like Hushållningssällskapet, LRF, Matproducenter i Norr, Norrmejerier, Norrbottengårdens slakteri and Nordansmak together with associations of interest like Norrbottens Biodlare and Naturskyddsföreningen made deserving efforts.
In such a development and trademark-building commercial cultivations of GM-potatoes does not fit in. That is why we kindly ask you to pursue a ”wait- and see-policy” in Your engagement in the commercial cultivation of the Amflora-potatoes in the county of Norrbotten.

At the seminar, You, Kristofer told us that You are intending to grow only five hectares of Amflora-potatoes in the fields of Mattias Laitamaa in Vojakalla and the community of Haparanda. It is important to us that there is no risk of mix between table potatoes and potatoes for starch production.That is why we wish that You do not make use of Mattias Laitamaas fields or any other field in the county of Norrbotten for cultivating Amflora.

Following enterprises, organisations, communities and county council are looking forward to Your understanding of our wishes:

Till: Luleå 11 – 05 – 2011
BASF Plant Science
Dr. Peter Eckes
President & CEO

Plant Science Sweden AB
Kristofer Vamling
Herman Ehles väg 3-4
SE-268 31 Svalöv
Sweden

Tisdagen den 22 mars 2011, anordnades ett seminarium på Sunderby Folkhögskola i Luleå Under rubriken ”Ett GMO–Fritt Norrbotten, eller ett län med GM-grödor”. Vi som arrangörer tycker att det var ett bra möte, där båda sidor fick komma till tals och ostört utveckla sina tankar.
Arrangörer var Hushållningssällskapet Norrbotten, Grans Naturbruksskola, Naturskyddsföreningen Norrbotten och NordanSmak tillsammans med Länsstyrelsen i Norrbotten.
Vi vill också passa på tillfället att tacka Dig Kristofer för din medverkan.

Det pågår sedan länge ett arbete med att utveckla ”Norrbotten – en region för närproducerade livsmedel, konventionellt eller ekologiskt odlade” där bland andra Hushållningssällskapet, LRF, Matproducenter i Norr, Norrmejerier, Norrbottengårdens slakteri och NordanSmak samt intresseföreningarna, Norrbottens Biodlare, Naturskyddsföreningen gör en förtjänstfull insats.

I denna utveckling och detta varumärkesbygge passar liksom inte kommersiella odlingar av GMO-potatis in. Därför vädjar vi till Er med detta brev att Ni ”ligger lågt” med Er verksamhet med kommersiell odling av Amflorapotatis i Norrbotten.
I år, berättade Kristofer att Ni endast ska odla omkring 5 ha Amflorapotatis på Mattias Laitamaas marker i Vojakalla i Haparanda kommun. Det är viktigt för oss att det inte finns risk för sammanblandning av matpotatis och stärkelsepotatis för industribruk, så därför vore det önskvärt om Ni inte tog Mattias, eller någon annans marker i Norrbotten i anspråk för odling av Amflora.

Följande företag, organisationer, kommuner och landsting hoppas på Er förståelse för våra önskemål.

Per Holmqvist
NordanSmak

Marja Johansson
Norrbottens Biodlaredistrikt

Simon Laiti
Hemmagastronomi
Matstudio & Deli

Följande personer bekräftar med e-brev sin medverkan i vädjan till BASF

Naturskyddsföreningen Norrbotten
Från: Lars Andersson
Datum: 4 april 2011 17:48
Ämne: Re: Namnteckning från SNF
Till: Simon Jonsson

Hej Simon!
Naturligtvis vill jag skriva under brevet.
Hälsningar från skogens djup
Lars

ICA Kvantum Luleå
Från:
Datum: 1 april 2011 06:58
Ämne: Ang: Namnteckning från ICA Kvantum
Till: Simon Jonsson

Daniel Andersson ICA Kvantum Stormarknad Luleå Ställer sig bakom skrivelsen,Slå en signal och kom förbi så sätter jag signaturen på plats!!

Mvh Daniel Andersson

Matproducenter i Norr
From: tryggve.bergman@telia.com
To: erikheedman@hotmail.com
Subject: Re: Namnteckning från Matproducenterna
Date: Fri, 1 Apr 2011 13:37:53 +0200

Hej Erik jag skriver under
Hälsningar
Tryggve

Outinens Potatis
Från: Kalle Outinen
Datum: 28 april 2011 14:12
Ämne: SV: Namnteckning från Karl-Johan Outinen
Till: Simon Jonsson

Hej Simon
Vi är på. // Kalle

Wallers Grönsaksland Kalix
Från: Samuel Waller
Ämne: SV: Brev om GMO-potatis till BASF!
Datum: 3 april 2011 23.00.38 CEST
Till: Nordansmak-Per

Hej Per,
Jag är med på brevet

Samuel Waller
0923 – 214 00
070 – 231 81 65
samuel.waller@telia.com

Norrbottens Läns Landsting Landstingsråd
Från: Agneta Granström
Ämne: Re: Underskrift av skrivelse till BASF om GMO
Datum: 7 maj 2011 10.00.54 CEST
Till: Per Holmqvist

Jag bekräftar härmed
Jag kan inte komma förbi och skriva under- är bortrest nästa vecka
Hälsningar
Agneta

Kalix kommun kommunalråd
Från: Kenneth Sandberg
Ämne: SV: Underskrift av skrivelse till BASF om GMO
Datum: 3 maj 2011 08.10.40 CEST
Till: Nordansmak-Per

Hej Per!

Jag vädjar till BASF att inte odla GMO-potatis i sommar i Norrbotten.

Med vänliga hälsningar
Kenneth Sandberg
kommunalråd
Kalix kommun
070-264 56 00

Bodens kommun kommunalråd
Från: Catarina Ask
Datum: 15 april 2011 08:25
Ämne: SV: Namnteckning
Till: Simon Jonsson

Hej Simon!
Jag skriver under att inte odla GMO-potaisen Amfora i Norrbotten i sommar
Catarina Ask

Bodens kommun kommunalråd
Från: Bo Strömbäck
Datum: 31 mars 2011 12:28
Ämne: Ang. Namnteckning
Till: Simon Jonsson

Hej Simon!
Jag stöder och skriver under brevet 
och ger dig mandat att praktiskt genomföra detta
hälsar bosse s
Bosse Strömbäck
0921 – 620 00
070 – 529 4292

Namnunderskrifter på separat papper finns med följande namn och organisationer / företag:
Olov Bergman
Bergmans Potatis

Ronny Johansson
Staffansgårdens Bär & Grönt

Anna-Greta Svedberg
Norrbottens Husmodersförbund

JA till GMO-Fritt om politikerna får bestämma
– Jag har känt det på mig, men är ändå glatt överraskad att det blev så entydiga svar på vår rundringning, säger Simon Jonsson från Nätverket ett GMO-Fritt Norrbotten och som har tagit initiativ till den politikerenkät, vars resultat presenteras under torsdagen. (16/9)
Nätverket som bildades i våras i samband med att Hushållningssällskapet planerade att odla genmodifierad potatis har reagerat kraftfullt på Plant Science Sweden nyligen avslöjade schabbel med inblandningen av förbjuden GMO-potatis på odlingar i Haparanda och i Bodens kommuner.
Vad säger våra politiker om GMO och vill de under de kommande fyra åren jobba för en GMO-Fri framtid?

Nätverket har för att försöka skapa klarhet, under de senaste veckorna, kontaktat förstanamnen på valsedlarna för partier som ställer upp i riksdags-, landstings- och kommunvalet i Boden, Haparanda, Luleå och Piteå.
Dessa har fått besvara frågan: “Om Ni blir invalda, kommer Ni att jobba för ett GMO-Fritt Sverige (riksdagskandidater); GMO-Fritt Norrbotten (lands-tingskandidater) och en GMO-Fri hemkommun (kommunkandidater)?”

FÖLJANDE KRITERIER SKA ENLIGT NÄTVERKET UPPFYLLAS FÖR “GMO-FRITT”:

• I ett GMO-fritt Norrbotten / Sverige finns handlingsplaner som tydligt uttalar mål om att Hemkommunen / Norrbotten / Sverige ska vara GMO-fri!

• I ett GMO-fritt Norrbotten / Sverige har politiker och jordbrukare enats om att inte använda GMO i jordbruket, att inte odla GMO-grödor samt att inte arrendera ut mark till kommersiella odlingar eller fältförsök för GMO.

• I ett GMO-fritt Norrbotten / Sverige har politiker bestämt att kommunens och landstingets verksamheter, till exempel skolkök, gruppboenden och sjukhus, inte köper mat som innehåller eller framställs av GMO.

• I ett GMO-fritt Norrbotten / Sverige uttalar kommunen / landstinget på sina hemsidor och i andra officiella forum ambitionen att bli och förbli GMO-fritt.

Kommunalrådet Karl Petersen är tydlig i sitt svar:
– Socialdemokraterna i Luleå kommun kommer att arbeta för att ett obligatoriskt krav i upphandlingen införs om att inköpta livsmedel ska vara GMO-fria.
Kravet ska formuleras i enlighet med Miljöstyrningsrådets rekommendationer. Information om frågan ska ges på kommunens hemsida.

Petersen tillsammans med de andra Socialdemokratiska förstanamnen på listorna väljer alla att jobba för GMO-Fritt. Men också samtliga från Miljöpartiet, Vänstern, Rättvisepartiet och Sjukvårdspartiet svarar JA till GMO-Frihet.

Kristdemokraternas Anders Pettersson, Conny Sundström och Helén Lindbäck vill, om de blir invalda också jobba för GMO-Fritt, medan Erika Josbrant och Uuno Pippo däremot svarar Nej på enkätfrågorna.

Folkpartiets Jens Sundström och Thomas Olofsson svarar Nej på frågan, medan Carola Larsson och Åke Forslund är för GMO-Fritt

Centerns riksdagskandidat Frank Nilsson och landstingskandidat Stefan Tornberg vill tillämpa någon slags “försiktighetsprincip” medan kommunkandidaterna Camilla Hansen, Roger Boman, Christina Simonsson och Haparandakandidaten Perarne Kerttu väljer GMO-Fria hemkommuner.

Moderaternas kommunkandidat Birgit Niva väljer bort GMO-Friheten och säger Nej medan Krister Hammarbergh, Anders Josefsson, Mattias Karlsson, Olle Lindström och Elisabet Berg, trots påstötningar väljer att inte svara. Vi tolkar deras tystnad som ett NEJ!

Simon Jonsson igen:
Med dessa politiker, där 34 stycken säger sig vilja jobba för en GMO-Fri hemkommun, ett GMO-Fritt Norrbotten och i riksdagen för ett Sverige fritt från GMO, mot NEJ-sidans åtta GMO-förespråkare + Moderaterna, så ser vi möjligheten att flera kommuner och landstinget i Norrbotten kan utropa sig som GMO-Fria zoner redan vid årsskiftet.
Om restaurangägare, jordbrukare och livsmedelsbutiker går åt samma håll som majoriten av politikerna gjort i vår undersökning, så är det möjligt att Norrbotten redan i början av nästa år, kan vara Sveriges andra län, efter Jämtland som blir GMO-Fritt.

Nätverket GMO-Fritt Norrbotten uppmanar alla väljare att kolla med sina partier och politiker hur dessa ställer sig till en GMO-Fri framtid.
– Vi har ju bara kollat med förstanamnen på listorna, avrundar Per Holmqvist också han aktiv i Nätverket.

Välkomna till Presskonferensen på Kommunhusets trappa!

Upplysningar: Simon Jonsson 070-222 36 81
Per Holmqvist 070-362 30 18

Vill Du se sammanställningen av politikerenkäten, klicka på länken:
Politiker-om-GMO

Hushållningssällskapet odlar GMO-potatis i Sunderbyn!
Enligt Jordbruksverket, som träffas på telefon: 036-155112 ska det bedrivas fältförsöksmässig odling av GMO-potatis på Hushållningssällskapets försöksgård i Norra Sunderbyn i Luleå kommun.

Inte Amflora
Den Genmodifierade potatisen hos Hushållningssällskapet är inte Amflora utan en annan sort av stärkelsepotatis som Plant Science Sweden tar fram. Plant Science Sweden är den svenska delen av det mulitnationella företaget BASF som äger patentet på bland annat Amflorapotatis.
Odlingen sker på ett fält som är 4500 kvadratmeter (0,45 ha) stort i bruttostorlek och på den bruttoytan odlas netto 1500 kvadratmeter GMO-potatis med ändrad stärkelsesammansättning. Denna potatis har inte en antibiotikaresistent markörgen som Amflora utan den har en herbicidresistent markörgen.
Denna fältförsöksmässiga odling av GMO-potatis i Luleå kommun ligger nästan mitt emot den kommersiella odlingen av Amflora i Bodens kommun på södra sidan av Luleälven.

GMO-odlingar i Norrbotten!
Det är Mattias Laitamaa som är odlaren av GMO-potatisen Amflora i Övre och Nedre Vojakkala i byarna Pohjanen, Benjamin och Lomakka. Odlingarna sker på 8 olika skiften och är i tur och ordning på 0,6 ha, 1,13 ha, 2,1 ha, 1,o ha, 1,9 ha, 7,3 ha, 3,2 ha, och 1,5 ha. Totalt i Haparanda kommun odlas 18,73 ha Amflora (bruttoareal).

De fem skiftena som odlas i Bodens kommun i Avan på Robert Näslunds marker år i tur och ordning;1,15 ha, 1,18 ha, 5,05 ha, 2,66 ha och 2,48 ha. Totalt i Bodens kommun 12,52 ha Amflora bruttoareal.

Totalt i Norrbottens län odlas 2010; 31,25 ha Amflora.

Man kan gå in Eniro och fylla i X- och Y-koordinaterna som Jordbruksverket lämnar ut och finna var de olika odlingarna ligger.

9 kommentarer till 1 GMO-Fritt Norrbotten

 1. Simon Jonsson skriver:

  Hej jag har skickat följande mail till Norrmejeriers VD.

  Mottagare:
  Bo Rasmussen
  Rubrik: Norrmejeriers GMO-frihet
  Meddelande:

  HejBosse!
  Jag återkommer till frågan om Norrmejeriers frihet från GMO i sin produktion. Jag tycker att ni inte utnyttjar er konkurrensfördel i detta avseende. Nu håller Arla på att blanda in dansk mjölk i vissa av sina produkter och de produkterna kan inte anses GMO-fria vid noggrannare kontroll eftersom danskarna inte tar avstånd från inblandning av GMO i sina nötkreatursfoder.
  Kan inte Norrmejerier, eventuellt i samarbete med Milko, Skånemejerier m.fl. producera ett Bregottliknande matfett som är garanterat GMO-fritt. Alternativt kan ett svenskt smör uppleva en renässans i form av GMO-frihet. Men tala om att det är GMO-fritt!
  Jag utesluter inte att en hel del kommuner och landsting kommer att deklarera sig som GMO-fria och bli säkra köpare av ett GMO-fritt matfett till sina skolor och institutioner.
  Här krävs intuition och känsla för vad framtidens marknad kräver.

  Avsändarnamn:
  Simon Jonsson
  Telefon:
  0920-222425 eller 070-22 23 681

 2. Pingback: Olaglig odling av GMO-potatis i Norrbotten: GMO-frågor inför valet « Hej då GMO!

 3. Pingback: Krönika om GMO-potatisen våren 2011 « Hej då GMO!

 4. Pingback: GMO-potatis passar inte in i varumärket « Hej då GMO!

 5. Pingback: Det finns bara ett svar och det är nej till GMO. Det finns inget mittemellan! « Hej då GMO!

 6. Pingback: Nu får det vara nog! Ingen vill ju ha GMO! « Hej då GMO!

 7. Pingback: Norrbotten vill slippa GMO i potatisodlingen « Hej då GMO!

 8. mattias nilsson skriver:

  vad finns det för nackdelar och fördelar kring GMO???
  avara snarast!!

 9. Pingback: På Kaitumgården i Jokkmokk: ”Vad är GMO?” « Hej då GMO!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s